Missie, visie en pedagogisch project

Op deze pagina vind je belangrijke achterliggende informatie over onze school: onze visie, waarvoor we staan en waarvoor we samen met onze leerlingen willen gaan.

Onze visie

“Education must not simply teach work, it must teach life.” 

- W.E.B. Dubois

Woordenwolk met kernwoorden uit de visie van Gavertje Vier, in de vorm van een klaverblad

#doen

Actief leren betekent in Gavertje Vier dat kinderen echt kunnen handelen en doen. Concreet materiaal gebruiken en veel experimenten en dit vanaf de allerkleinsten. We gaan op stap en gebruiken de ruimte rondom ons volop. Kinderen krijgen verantwoordelijkheden om zelf zaken te organiseren, taken te doen. Het team van Gavertje Vier analyseert het dagelijks werk en de resultaten van de leerlingen om zichzelf steeds bij te sturen en de onderwijskwaliteit elke dag weer te verbeteren.

#vertrouwen

Een goed zorgbeleid heeft nood aan vertrouwen op alle vlakken. Vertrouwen in je eigen professionaliteit als leerkracht, vertrouwen in je collega’s, vertrouwen in je team maar bovenal vertrouwen in je leerlingen. We leggen de lat hoog maar die kan voor elk kind op een andere hoogte zijn ingesteld, zodat elk kind iets heeft om naar te streven en zodat elk kind af en toe kan schitteren van zelfvertrouwen.

#team #samen

Gavertje Vier zorgt voor samenhang op het vlak van de leerstof, de verticale doorstroming, de aanpak van kinderen met een bepaalde zorg … “De neuzen in dezelfde richting zetten” is een vaak gehoorde uitdrukking in onze school. Samen met onze ouders als één team werken om ervoor te zorgen dat onze leerlingen zich volop kunnen ontplooien. Samen met de kinderen activiteiten doen, zoals het schoollied zingen en dansen,  waardoor ze zich als groep echt verbonden voelen met elkaar. Deze verbondenheid zorgt voor het thuisgevoel waar wij in Gavertje Vier zo trots op zijn.

#talenten 

In een totale persoonlijkheidsontwikkeling is het belangrijk jezelf te kennen, te weten waarin je sterk bent en waar je nog groeikansen hebt. In Gavertje Vier vinden wij het een heel belangrijke taak van ons team om samen met de kinderen hun talenten te ontdekken. Waar je goed in bent, kan vaak een compensatie zijn voor een iets minder sterke vaardigheid. Bijvoorbeeld: een kind dat erg taalvaardig is, kan dat talent voor taal gebruiken om de abstracte stapjes in een wiskundige bewerking te verwoorden en kan op die manier toch tot een goede oplossing komen. Onze leerlingen écht kennen met hun hobby’s, hun positieve en mooie karaktereigenschappen, hun speciale vaardigheden en hun talenten, dat is een kernzaak voor onze school. We zijn ervan overtuigd dat dit meehelpt om een evenwichtige en tevreden  volwassene te worden met een job waar je energie uit haalt.

#groeien

Om een continue ontwikkelingslijn te kunnen garanderen gaat het team van Gavertje Vier uit van een groeimindset. Wat een kind nu nog niet kan, lukt misschien wel binnenkort. Vanzelf, door een sprongetje in de ontwikkeling, of met wat hulp van de leerkracht, het zorgteam of zelfs van een andere leerling. Kinderen leren immers heel veel van elkaar. Wij geven hen graag de kans om dit te doen. Groeien is altijd een positieve zaak. Kinderen kunnen groeien in het zelfstandig werken of groeien in de leerstof maar zij kunnen ook groeien als mens. Sociale vaardigheden aanleren en  stimuleren vinden wij heel belangrijk. Kinderen telkens opnieuw kansen geven ook. We spreken een duidelijke taal en bieden structuur. We verwachten veel maar geven nog meer, zodat alle Gavertjes kunnen groeien en bloeien.

Pedagogisch project

Beginsituatie

Gavertje Vier organiseert gewoon basisonderwijs voor jongens en meisjes, kleuters en lagere schoolkinderen. Wij eerbiedigen de rechten van de mens en de rechten van het kind. Wij werken binnen een multicultureel onderwijsconcept. De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europees
burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren. De drempel voor ouders en kinderen zal zo laag mogelijk gehouden worden. Het schoolbestuur volgt de eisen van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement Onderwijs, i.v.m. ontwikkelingsdoelen, eindtermen en de regelgeving op het gebruik van de onderwijstijd.

Pedagogisch-didactische organisatie

De school organiseert zich in een jaarklassensysteem dat flexibel toegepast wordt, zodat klasoverschrijdende activiteiten en werken met anders samengestelde groepen mogelijk zijn. In die organisatie zal aandacht gegeven worden aan de organisatie van de zorgbreedte, onder meer door het
onttrekken van lestijden aan het pakket. Het schoolbestuur kiest zelf zijn pedagogisch didactisch model en de pedagogische methodes. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen in pedagogiek en didactiek. De concrete uitwerking wordt uitgeschreven in het schoolwerkplan.
In het schoolwerkplan worden, naast de opgelegde items, minimaal bepalingen opgenomen over leerprocessen ( media, didactische werkvormen, groeperingsvormen en leerinhouden), evaluatie en de rol van participanten. De school volgt de leerplannen van OVSG. (onderwijsdienst van de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten).

Doelstellingen

Het pedagogisch project houdt voor de personeelsleden de verbintenis in om zich actief in te zetten voor de realisatie en de navolging ervan. De personeelsleden werken mee aan een dynamische visie op onderwijs en maatschappij in functie van de geografische, historische, culturele en socio-economische elementen die lokaal belangrijk zijn. Zij werken aan hun kind-, klas-, team- en schoolbetrokkenheid. De school geeft,  overeenkomstig haar aanwending van de onderwijstijd, evenredige aandacht aan al de leergebieden en integreert daarin ICT, het leren leren en de sociale vaardigheden. Geïntegreerde werkperiodes zijn mogelijk, al dan niet als project uitgewerkt.

Er dient te worden gestreefd naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind. Kinderen verschillen enorm van elkaar. Daarom wordt er binnen de klas of klasoverschrijdend voorzien in:

 • onderwijs dat rekening houdt met de leefwereld van het kind;
 • een leeraanbod dat voorziet in differentiatie, verdieping en parallelle strategieën, bv. werken in niveaugroepen, remediëringsmateriaal, enz.
 • aandacht voor nieuwe technologieën, onder andere met de bedoeling alle kinderen de kans te geven om met nieuwe media om te gaan;
 • respect voor het verschil in oorsprong en ontwikkeling: kinderen uit andere landen proberen we zo snel mogelijk in de groep te integreren;
 • we grijpen de aanwezigheid van kinderen met een andere culturele achtergrond aan als een kans op verrijking van het schoolse aanbod;
 • openheid door inkijk, inzicht en inspraak, en dit voor en met alle onderwijsparticipanten, inbegrepen externe specialisten.

De school stelt zich neutraal op tegenover de keuze van de ouders op levensbeschouwelijk, politiek en filosofisch vlak. Wij zullen steeds proberen mogelijke vormen van discriminatie te doorbreken, bijvoorbeeld naar afkomst, geslacht, sociale status.

Referenties

 • Pedagogisch project: gemeenteraad 24 april 1998
 • Schoolreglement voor ouders en leerlingen: gemeenteraad 29 mei 1998
 • Schoolreglement voor het personeel: gemeenteraad 22 augustus 1997
 • Keuze van het leerplan: gemeenteraad 21 juni 1996
 • Tijdsgebruik: gemeenteraad 24 april 1998
 • Aanwending van de lestijden: A.B.C van 15 januari 1999
 • Verdeling van de leerlingengroepen: ten dele vervat in het schoolreglement voor ouders en leerlingen en het protocol van het A.B.C. van 15 januari 1999
 • Personeelsvergaderingen van 8 en 9 februari 1999
 • Participatieraad van 9 februari 1999
 • Participatieraad van 14 juni 2000
 • A.B.C. van 21 juni 2000
 • Gemeenteraad van 23 juni 2000

Missie

“Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld”

- Anne Frank

 • Onze opdracht is elke leerling gedurende zijn of haar tijd bij ons op school op de best mogelijke manier te begeleiden met als doel hen niet enkel de basiskennis en basisvaardigheden bij te brengen maar dat tikkeltje meer dat ervoor zorgt dat onze leerlingen het zelfvertrouwen hebben om op te komen voor zichzelf, voor de anderen, voor een betere wereld. Elk op zijn manier. 
 • Wij geven aan onze leerlingen mee dat goede resultaten niet alles zijn in het leven, dat je daarnaast ook andere kwaliteiten nodig hebt om een evenwichtige volwassene te worden. Deze kwaliteiten ontdekken, benoemen en stimuleren is eveneens een opdracht van ons team.
 • Kinderen mogen op Gavertje Vier zichzelf zijn. Alle gevoelens zijn aanvaardbaar, maar niet elk gedrag is aanvaardbaar. Ook hierin scheppen we duidelijkheid en structuur en begeleiden we de kinderen. Als een grote familie.
 • In onze kerntaak lesgeven streven we elke dag naar kwaliteitsvol onderwijs, waarbij we de lat hoog leggen zonder iemand uit het oog te verliezen. Dit alles doen we in een moderne infrastructuur met digiborden en geïntegreerde ICT, met groepswerken, projecten, met klassikaal en zelfstandig werk, soms spelend, soms ernstig maar vooral met een goede instructie van de leerkracht. Want … de leerkracht doet ertoe!
fotos-01Group 811Group 11news Group 777 Group 802Group 810Page 1Page 2